งานราชการ งาน หางาน สมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์

 • By : watana
 • Tel : 870633127
 • ประเภท : ต้องการขาย
 • สภาพสินค้า : ของใหม่
 • ที่ตั้งสินค้า : ขอนแก่น
 • วันที่ลงประกาศ : 18 พ.ค 2554
 • อัพเดทล่าสุด : 18 พ.ค 2554
 • จำนวนผู้ชม : 1,501 ครั้ง
 • ราคา : 0.0 บาท
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอนแก่น
  รายละเอียดประกาศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 32 อัตรา สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครงานราชการ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์

  งานราชการที่เปิดสอบ 32 อตัรา
  คณะครุศาสตร์

  1. สาขาการศึกษาปฐมวัย

  - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  2. สาขาคณิตศาสตร์ 3 อัตรา

  - วุฒิปริญญาโท/เอก ด้านคณิตศาสตร์

  3. สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา

  - วุฒิปริญญาโท / เอก ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

  4. สาขาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

  - วุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาภาษาอังกฤษ

  คณะมนุษยศาสตร์ฯ

  5. สาขารัฐศาสตร์

  - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  6. สาขานิติศาสตร์

  - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชานิติศาสตร์

  7. สาขาการบริหารการปกครองท้องถิ่น

  - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  8. สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพุทธศาสนา

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัรฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

  - วุฒฺปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม)

  - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม

  11. สาขานาฏศิลป์

  - วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

  12. สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

  คณะวิทยาการจัดการ

  14. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  - วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  15. สาขาเศรษฐศาสตร์

  - วุฒิปริญญาโท / เอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทุกสาขา

  16. สาขาการจัดการ 2 อัตรา

  - วุฒิปริญญาโท /เอก ทางการบริหารธุรกิจ ทุกสาขา

  17. สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

  - วุฒิปริญญาโท / เอก ทางด้านการท่องเที่ยว ทุกสาขา

  18. สาขาการบัญชี 2 อัตรา

  - วุฒิปริญญาโท / เอก ทางการบัญชี ทุกสาขา

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  19. สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง

  - วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา) และวุฒิปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา)

  20. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

  - วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  21. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  - วุฒิปริญญาโท ทางด้านไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง

  22. สาขาเทคโนโลยีการผลิต

  - วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ

  23. สาขาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

  - วุฒิปริญญาเอก / โท (วท.ม. วท.ด. ปร.ด.) คณิตศาสตร์ 1 อัตรา หรือ

  - วุฒิปริญญาเอก / โท (วท.ม. วท.ด. ปร.ด.) สถิติ 1 อัตรา

  24. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 อัตรา

  - วุฒิปริญญาเอก / โท (วท.ม. วศ.ม. วท.ด. ปร.ด.) การจัดการสิ่งแวดล้อม

  25. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  - วุฒิปริญญาเอก / โท (วท.ม. วท.ด. วศ.ม. วศ.ด. ปร.ด.) วิทยาศาสตร์และเทคโน

  โลยีการอาหาร

  26. สาขาสาธารณสุขชุมชน

  - วุฒิปริญญาเอก / โท ทางพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต

  อัตราค่าตอบแทน ปริญญาเอก 21,000 บาท ปริญญาโท 15,000 บาท ปริญญาตรี 10,200 บาท

  สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน

  - สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

  - สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

  - สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

  - สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ ? สกุล จำนวน 1 ฉบับ

  - ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

  - รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป หลักฐานอื่น ๆ ถ้าม
  สนใจติดต่องานฝากประวัติได้ที่นี่ !!
  ข้อมูลประกาศ
  ประเภท : ต้องการขาย
  สภาพสินค้า : ของใหม่
  ราคา : 0.0 บาท
  สินค้าทั้งหมด : watana

  สินค้าอื่นใน งาน หางาน สมัครงาน

 • รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท ต่อเติมตบแต่ง เขียนแบบ ยื่นขออนุญาติ ครบวงจร ออกแบบแ
 • กรุงเทพมหานคร 16 มิ.ย 2561
 • รับบุคลากรประจำออฟฟิศ หยุดเสาร์-อาทิตย์ กรุงเทพฯ
 • 15 มิ.ย 2561
 • รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิม.3-ม.6 หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • 15 มิ.ย 2561
 • ต้องการเซ้งร้าน ประกาศเซ้งกิจการ ต้องทำอย่างไร
 • บ้านสไตล์โมเดิร์น ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ Modern Style
 • สอนทำไอศครีม
 • TAGS แท็กที่คุณสนใจ

  LIKE ถูกใจโพสต์ฟรีพลาซ่า

  bots SEO ของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุยายน 2561 เวลา 17.38 น.
  สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 โพสฟรีพลาซ่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | ลงประกาศฟรี | ลงโฆษณา | PostfreePlaza.com